top of page

Klachtenregeling

Berkenrode Audit B.V. staat voor kwaliteit en de tevredenheid van u als cliënt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het echter voorkomen dat onze werkzaamheden niet tot volle tevredenheid zijn uitgevoerd. Dit betreuren wij ten zeerste. Daarom verzoeken wij u dit te melden bij de desbetreffende medewerker dan wel aan diens leidinggevend verantwoordelijk accountant. Dit om te proberen tot een passende oplossing te komen. Mocht de klacht zich niet naar volle tevredenheid hebben opgelost dan onderkent Berkenrode Audit B.V. het belang van een klachtenregeling om de

dienstverlening te verbeteren en zo nodig maatregelen te nemen om procedures werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

 

Doelstelling & reikwijdte

Het doel van deze klachtenregeling is om u, als cliënt, de gelegenheid te bieden om klachten in te dienen ten aanzien van het functioneren van de verantwoordelijk tekenend accountants en medewerker(s) van Berkenrode Audit B.V., indien deze klachten in het voorkomende geval niet in onderling overleg zijn opgelost. Als zodanig wordt melding gemaakt van deze procedure bij de

opdrachtbevestiging.

Verantwoordelijkheid kwaliteitsbepaler / kwaliteitsmanager / dagelijks bestuur

De kwaliteitsbepaler of de kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor de registratie van de klachten en overlegt met het dagelijks bestuur over de behandeling en de publicatie van klachten over verantwoordelijk tekenend accountants en medewerkers van Berkenrode Audit B.V.

Formeel schriftelijke klachtenprocedure

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en mondelinge of anoniem ingediende klachten hoeft Berkenrode Audit B.V. niet in behandeling te nemen. Het formeel schriftelijk indienen kan via het formulier dat u van onze website kunt downloaden of via ons secretariaat kunt opvragen.

U kunt uw volledig ingevuld klachtenformulier sturen naar:

Berkenrode Audit B.V.

Herenweg 133, 2105 MG te Heemstede

Ter attentie van de kwaliteitsbepaler of de kwaliteitsmanager

Uw klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u dit wenst, wordt de klacht geanonimiseerd behandeld en zet het bestuur zich in om de rechtspositie van de klager te beschermen. Gelieve deze wens uitdrukkelijk in het klachtenformulier te vermelden.

Ontvangstbevestiging klaagschrift

Over uw klacht wordt binnen één week contact met u opgenomen door onze kwaliteitsbepaler of de kwaliteitsmanager. Als een klaagschrift niet voldoet aan de formeel schriftelijke klachtenprocedure hoeft Berkenrode Audit B.V. deze niet in behandeling te nemen.

Verloop procedure

Over uw klacht wordt binnen één week contact met u opgenomen door de kwaliteitsbepaler of de kwaliteitsmanager. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Uw klacht wordt desgewenst schriftelijk afgerond in een evaluatierapport. Wij streven er naar uw klacht naar tevredenheid te behandelen. Wij handelen uw klacht binnen 6 weken af. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen 6 weken in kennis gesteld, waarbij wij de redenen voor het uitstel toelichten. Bij dit uitstel zullen wij een indicatie geven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven Kiest u voor klachtbehandeling via ons kantoor, dan kunt u zich naderhand niet meer wenden tot de Klachtencommissie van onze beroepsorganisatie NBA. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is afgehandeld door ons dan kunt u de klacht nog wel bij de Accountantskamer neerleggen. Dit is een onafhankelijke derde instantie.

Registratie van klachten

Uw klacht kan mede aanleiding zijn om onze dienstverlening te verbeteren en zo nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijzen, instructies of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor minimaal 7 jaar bewaard.

bottom of page