top of page

KLOKKENLUIDERSREGELING

1. Algemeen
Op basis van art. 27 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) moet een accountantsorganisatie beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 27 VAO

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

 

 

2. Definities en reikwijdte

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Berkenrode Audit: Berkenrode Audit B.V.;

 2. Melder: degene die, al dan niet in dienst bij Berkrode Audit, werkzaamheden verricht voor Berkenrode Audit en een misstand onder deze regeling meldt;

 3. Werknemer: een melder die in dienst is bij Berkenrode Audit;

 4. Leidinggevende: degene die leiding geeft aan de andere werknemer;

 5. Compliance officer: de door het bestuur aangestelde externe partij om als zodanig voor Berkenrode Audit te functioneren;

 6. Bestuur: het bestuur van Berkenrode Audit, belast met de uitvoering c.q. naleving van deze regeling;

 7. Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Berkenrode Audit en/of haar medewerkers, in verband met:

  • handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

  • alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

  • alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

  • (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;

  • (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie; en

  • verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

 

Als er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Berkenrode Audit dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

 

 

 

3. Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.

 2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via m.bentvelzen@maarschalkligthart.nl.

 3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.

 4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk acht weken na de ontvangst van de melding.

 5. Indien sprake is van een onder de definities en reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad 7a en/of 7e, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het bestuur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

 6. Als sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving, informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.

 7. Bij het informeren van het bestuur en compliance officer als bedoeld in de punten 5 en 6, maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.

 8. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

 9. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

 

 

4. Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van Berkenrode Audit garandeert medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Berkenrode Audit, dan wel zijn/haar carrière.

bottom of page